• Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС»

Споживчі кредити

 • Споживчі кредити

  Тенденції на ринку банківських послуг

  Банківська система України найбільш динамічно реагує на зміни, які відбуваються в суспільстві та в країні. Прикінцеві роки ХХ століття були ознаменовані фінансовими кризами та загальним збіднінням населення України. Найважливішими задачами того періоду для банків було нарощення об ` ємів депозитів фізичних осіб. Банки зухвало пропонували населенню найвигідніші умови розміщення коштів.

  На початку ХХІ століття працівники банківської сфери в Україні звернули увагу на те, все збільшився прошарок населення країни, який став жити більш заможно.

  Як свідчить світовий досвід, банківські операції з фізичними особами становлять близько третини загального обсягу всіх операцій, які проводять фінансово-кредитні установи країн із ринковою економікою. Серед цих банків чимало спеціалізованих, які працюють лише з фізичними особами.

  В 2002 році доходи населення України зросли на 17.1%, в 2003 — на 16.5%, в 2004 — на 27.2%, в 2005 номінальні доходи населення становили 365.9 млрд. грн. і порівняно з 2004 роком зросли на 38.4%. Особливо істотно зросли доходи на фоні темпів збільшення ВВП: наявні доходи, які використовувалися населенням на придбання споживчих товарів та оплату послуг у 2005 році, зросли на 36.4%, а реальні наявні — на 20.1%. Зважаючи на уповільнення темпів розвитку української економіки та посилення інфляційних ризиків, проблема розміщення залучених банками ресурсів набула особливої актуальності, оскільки в такій ситуації концентрація ризиків може негативно вплинути на макроекономічну та фінансову стабільність. Стимулювання урядом соціальних виплат сприяло збільшенню внутрішнього платоспроможного попиту населення. У поєднанні зі зниженням попиту на кредити з боку суб'єктів господарювання через несприятливий інвестиційний клімат (унаслідок відсутності чіткої позиції уряду у питаннях реприватизації, непередбачуваності податкового середовища та митної політики за підсумками трьох кварталів 2005 року обсяги інвестицій в основний капітал зросли всього на 3.4% порівняно з 34.5% за аналогічний період 2004 року), це стало додатковим чинником активізації банків у сегменті споживчого кредитування населення.

  Кредитна політика банків

  У кредитній політиці банків також відбулися зміни — банки дедалі активніше нарощують кредитні вкладення у сектор домогосподарств (див. таблицю 1): починаючи з 2002 року, темпи нарощування кредитів домогосподарствам стабільно перевищують темпи кредитування нефінансового сектору економіки. Питома вага кредитів домогосподарствам у загальному обсязі вимог банків за кредитами в економіку України за підсумками 2005 року зросла до 24.9%, тоді як ще п'ять років тому ледве перевищувала 5%. Кошти населення для фінансових установ завжди були привабливими, але ж і самими дорогими.

  Особливості споживчого кредиту

  Споживчий кредит має багато специфічних рис, пов`язаних із особливостями сфери особистого споживання громадян.

  По-перше , цей вид позики відображає відносини між кредитором і позичальником, сутність яких полягає у кредитуванні кінцевого споживання , на відміну від позик, які надають суб`єктам господарювання для виробничих цілей або для придбання активів, що породжують рух вартості (наприклад, акцій, облігацій тощо).

  По-друге , на відміну від інших видів кредиту, якими користуються переважно суб`єкти господарювання, споживчі кредити одержують, як правило, фізичні особи .

  По-третє , споживчий кредит є засобом задоволення споживчих потреб населення, тобто особистих, індивідуальних потреб людей. Така позика прискорює отримання певних благ (товарів, послуг, робіт), які вони могли б мати (придбати) лише у майбутньому, накопичивши кошти, необхідні для купівлі цих товарно-матеріальних цінностей або послуг і робіт з будівництва тощо. Надання споживчих позик населенню, з одного боку, підвищує їх платоспроможний попит, життєвий рівень у цілому, а з іншого – прискорює реалізацію товарних запасів, послуг, сприяє створенню основних фондів.

  По-четверте , всі види споживчого кредиту мають соціальний характер , оскільки вони сприяють вирішенню суспільних проблем – підвищенню життєвого рівня населення (передусім із низьким та середніми доходами), утвердженню принципів соціальної справедливості. Саме з цієї причини споживче кредитування здебільшого регулюється державами особливо ретельно.

  Дещо зі світового досвіду

  І, нарешті, головна причина – світовий досвід. В країнах, де історія розвитку банківської сфери налічує сотні років, головний акцент робиться на співпрацю (обслуговування) пересічних громадян.

  Всі ці та ще багато інших причин спонукали банки суттєво збільшити кількість банківських продуктів, орієнтованих на населення. Серед цих пропозицій банків основними є споживчі кредити. Лінійка пропозицій у кредитуванні населення досить широка і строката.

  Законодавче регулювання

  Закон України "Про захист прав споживачів" діє з січня 2006 року в новій редакції. Основних нововведень можна відзначити чотири.

  • Надається визначення таким поняттям, як введення продукції в обіг, засоби дистанційного зв'язку, споживчий кредит, строк служби, фальсифікована продукція та ін.
  • Врегульовуються питання прав споживачів в разі придбання ними продукції у кредит, у випадках укладення договору поза торговельними або діловими приміщеннями, укладення договору на відстані.
  • Визначаються умови, лише при додержані яких дозволяється вживання понять "знижка", "зменшена ціна", "розпродаж".
  • Забороняється нечесна підприємницька практика, під якою розуміється будь-яка підприємницька діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції.

  Зміни до Закону України "Про захист прав споживачів" ставлять до фінансово-кредитних установ, які надають кредити, досить жорсткі вимоги. Підтвердженням цього є стаття 11 «Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит», що визначає:

  1. Договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов'язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов'язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.

  Не вважається пропонуванням споживчого кредиту застереження про можливість надання його під час придбання продукції.

  2. Перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача у письмовій формі про:

  • особу та місцезнаходження кредитодавця;
  • кредитні умови, зокрема:
   • мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;
   • форми його забезпечення;
   • наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов'язаннями споживача;
   • тип відсоткової ставки;
   • суму, на яку кредит може бути виданий;
   • орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов'язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення тощо);
   • строк, на який кредит може бути одержаний;
   • варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;
   • можливість дострокового повернення кредиту та його умови;
   • необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється;
   • режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію;
   • переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

  У разі ненадання зазначеної інформації суб'єкт господарювання, який повинен її надати, несе відповідальність, встановлену статтями 15 і 23 цього Закону.

  3. Кредитодавець не має права вимагати від споживача відомостей, які не стосуються визначення його платоспроможності та не є необхідними для надання споживчого кредиту.

  Персональні дані, одержані від споживача або іншої особи у зв'язку з укладенням та виконанням договору про надання споживчого кредиту, можуть використовуватися виключно для оцінки фінансового стану споживача та його спроможності виконати зобов'язання за таким договором.

  Не є порушенням положень абзацу другого цієї частини повідомлення кредитодавцем відомостей про споживача Бюро кредитних історій, яке займається збиранням, обробленням, зберіганням, захистом і використанням інформації відповідно до законодавства про формування і ведення кредитних історій.

  Фінансові установи несуть відповідальність за порушення прав споживачів у сфері захисту персональних даних згідно із законом.

  4. Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі, один з оригіналів якого передається споживачеві. Обов'язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця.

  Споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцеві будь-які збори, відсотки або інші вартісні елементи кредиту, що не були зазначені у договорі.

  У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються:

  • сума кредиту;
  • детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача;
  • дата видачі кредиту або, якщо кредит видаватиметься частинами, дати і суми надання таких частин кредиту та інші умови надання кредиту;
  • право дострокового повернення кредиту;
  • річна відсоткова ставка за кредитом;
  • інші умови, визначені законодавством.

  У договорі про надання споживчого кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або в інших випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки є недійсною.

  5. До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими:

  • для надання кредиту необхідно передати як забезпечення повну суму або частину суми кредиту чи використати її повністю або частково для покладення на депозит, або викупу цінних паперів, або інших фінансових інструментів, крім випадків, коли споживач одержує за таким депозитом, такими цінними паперами чи іншими фінансовими інструментами таку ж або більшу відсоткову ставку, як і ставка за його кредитом;
  • споживач зобов'язаний під час укладення договору укласти інший договір з кредитодавцем або третьою особою, визначеною кредитодавцем, крім випадків, коли укладення такого договору вимагається законодавством та/або коли витрати за таким договором прямо передбачені у складі сукупної вартості кредиту для споживача;
  • передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором, крім відсоткової ставки;
  • встановлюються дискримінаційні стосовно споживача правила зміни відсоткової ставки.

  6. Споживач має право протягом чотирнадцяти календарних днів відкликати свою згоду на укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин. Перебіг цього строку розпочинається з моменту передачі споживачеві примірника укладеного договору.

  Відкликання згоди оформлюється письмовим повідомленням, яке споживач зобов'язаний подати особисто чи через уповноваженого представника або надіслати кредитодавцю до закінчення строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

  З відкликанням згоди на укладення договору про надання споживчого кредиту споживач повинен одночасно повернути кредитодавцю кошти або товари, одержані згідно з договором. Споживач також сплачує відсотки за період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення за ставкою, встановленою в договорі.

  Споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші збори у зв'язку з відкликанням згоди.

  Кредитодавець зобов'язаний повернути споживачеві кошти, сплачені ним згідно з договором про надання споживчого кредиту, але не пізніше, ніж протягом семи днів. За кожний день затримки повернення споживачу коштів, сплачених ним згідно з договором про надання споживчого кредиту понад установлений строк (сім днів), споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка суми, належної до повернення кредитодавцем.

  7. Право відкликання згоди не застосовується щодо:

  • споживчих кредитів, забезпечених іпотекою;
  • споживчих кредитів на придбання житла;
  • споживчих кредитів, наданих на купівлю послуги, виконання якої відбулося до закінчення строку відкликання згоди.

  8. Споживач має право достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат.

  Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат, встановлених в абзаці першому цієї частини, кредитодавець зобов'язаний здійснити відповідне коригування кредитних зобов'язань споживача у бік їх зменшення.

  9. У разі реалізації споживачем своїх прав, передбачених статтями 8 і 10 цього Закону, ці права діють і стосовно кредитодавця, що надав йому споживчий кредит для придбання продукції. Кредитодавець у такому випадку зобов'язаний повернути споживачеві суму вже здійснених ним виплат при розірванні договору купівлі-продажу (виконання роботи, надання послуги) або здійснити відповідне коригування кредитних зобов'язань споживача.

  10. Якщо кредитодавець згідно з договором про надання споживчого кредиту одержує внаслідок порушення споживачем умов договору право на вимогу повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, або на вилучення продукції чи застосування іншої санкції, він може використати таке право лише у разі:

  • затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць;
  • перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків;
  • несплати споживачем більше однієї виплати, яка перевищує п'ять відсотків суми кредиту;
  • іншого істотного порушення умов договору про надання споживчого кредиту.

  Якщо кредитодавець на основі умов договору про надання споживчого кредиту вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом тридцяти календарних днів з дати одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про надання споживчого кредиту, вимога кредитодавця втрачає чинність.

  11. Якщо кредитодавець у позасудовому порядку або до судового провадження звертається з вимогою про повернення споживчого кредиту або погашення іншого боргового зобов'язання споживача, кредитодавець не може у будь-який спосіб вимагати будь-якої плати або винагороди від споживача за таке звернення.

  При цьому кредитодавцю забороняється:

  1. надавати неправдиву інформацію про наслідки несплати споживчого кредиту;
  2. вилучати продукцію у споживача без його згоди або без одержання відповідного судового рішення;
  3. зазначати на конвертах з поштовими повідомленнями інформацію про те, що вони стосуються несплати боргу або споживчого кредиту;
  4. вимагати стягнення будь-яких сум, не зазначених у договорі про надання споживчого кредиту;
  5. звертатися без згоди споживача за інформацією про його фінансовий стан до третіх осіб, які пов'язані зі споживачем родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному бутті споживача;
  6. вчиняти дії, що вважаються нечесною підприємницькою практикою;
  7. вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув».

  Ці зміни в Законі України «Про захист прав споживачів» були внесені з метою адаптації українського законодавства до європейського. Приводом до цього стало поширення випадків, коли фірми, рекламуючи привабливі для споживачів низькі вiдсотковi ставки, приховують додаткові платежі. Таку норму впровадили, щоби банки надавали споживачам вичерпну iнформацiю про умови кредитування.

  Тепер позичальник протягом чотирнадцяти днів може повернути кредитодавцю споживчий кредит, тобто кредит на побутову техніку та iншi товари. У законі вже було зазначено, що товари деяких видів можна повернути протягом чотирнадцяти днів. Якщо споживач отримав кредит у банку, щоб купити, наприклад, пральну машину, а потім, з певних причин, ця техніка не пiдiйшла, він може повернути товар (позичальник-споживач може навіть не зазначати причин відмови), а також повернути кошти, витрачені на оформлення документiв.

  Моніторинг ринку споживчих кредитів

  На першому етапі розвитку ринку споживчих кредитів, банки надавали найзначніші обсяги кредитів клієнтам у великих промислових центрах і регіонах, де сконцентровано населення з вищим рівнем доходів. Так, 2003 року на столицю та сім економічно потужних регіонів України (Дніпропетровська область, Донецька область, Одеська область, Харківська область, Львівська область, Запорізька область, АР Крим) припадало 74.8% сукупного обсягу кредитів фізичним особам. При цьому, киянам банки надали 37.2% кредитів, позичальникам Дніпропетровської області — 9.7%, Донецької області — 7.8%. За підсумками 2005 року питома вага вказаних регіонів дещо знизилась — до 70.7%, що зумовлено гальмуванням динаміки кредитування населення столиці — питома вага кредитів у місті Києві скоротилася до 29.0%, хоч на Дніпропетровщині збільшилася до 10.6%, Донеччині— до 8.4%.

  Загалом, у 2003—2005 роках виразно простежується тенденція нарощування обсягів кредитування фізичних осіб у регіонах. Так, якщо в середньому по Україні за вказаний період обсяги кредитів населенню зросли в абсолютному вираженні у 3.7 рази, то в Дніпропетровській області — у 4.1, Донецькій — 4.0, Одеській — 4.4, Харківській — 4.2, Львівській — 4.3, Запорізькій — 4.5, в АР Крим — у 3.7, місті Києві — у 2.9 рази.

  Інша помітна тенденція — істотне перевищення темпів кредитування населення над темпами зростання офіційної середньомісячної заробітної плати .

  Відповідні дані наведені в Таблиці 1.

  Регіони

  2003 р.

  2004 р.

  200 5 р.

   

  Кредити, млн. грн.

  Зарплата, грн.

  Кредити, млн. грн.

  Зарплата, Кредити, грн. млн. грн.

  Зарплата, грн.

  м. Київ

  3 345

  761

  4 808

  967

  9 730

  1 314

  Дніпропетровська область

  870

  526

  1 511

  667

  3 566

  913

  Донецька область

  701

  550

  1 257

  712

  2 805

  962

  Одеська область

  503

  454

  915

  566

  2 195

  768

  Харківська область

  468

  455

  805

  569

  1 951

  759

  Львівська область

  278

  419

  521

  523

  1 182

  713

  Запорізька область

  261

  541

  470

  671

  1 184

  860

  АР Крим

  296

  433

  456

  543

  1 102

  730

  Усього кредитів

  8 986

  -

  14 794

  -

  33 523

  -

  Середня по Україні —

  462

  -

  590

  -

  806

  Регулювання споживчого попиту населення за рахунок кредитів в умовах падіння виробництва в окремих галузях економіки, погіршення зовнішньої кон'юнктури для українських експортерів, зростання бюджетних витрат соціальної спрямованості перетворюється на інфляційний чинник.

  Друга група ризиків пов'язана з тим, що кредитування населення активізується в умовах існування тіньових доходів у значної частини населення, застосування банками скоригових (спрощених) процедур оцінки платоспроможності позичальників. Це знижує об'єктивність оцінки платоспроможності позичальника.

  За даними НБУ, за підсумками 2005 року обсяг проблемних кредитів, наданих фізичним особам, порівняно з початком року збільшився на 106.1 млн. грн. (на 54.1 %), тоді як загальний обсяг кредитів населенню зріс більш як у 2 рази. Це слугувало основним чинником зменшення частки проблемних кредитів у загальному обсязі кредитів фізичним особам із 1.4 до 0.9%. На сьогодні, за оцінками експертів, рівень неповернення за споживчими кредитами становить 1—5% і в найближчі роки може збільшитися. В Росії вже стикнулися з подібною проблемою: нині там 15—20% проблемних позичальників. Аналогічна ситуація виникала і в Польщі.

  Загалом для споживчого кредитування характерний вищий рівень заборгованості порівняно з корпоративним портфелем.

  Кредитами на придбання ТТВ населення України користується я вже близько 5 років, але масовим і найбільш доступними ці кредити стали останні 1-1,5 року. За технологією видачі ці кредити можна розділити на три основні програми:

  • Cash- кредити.
  • Експрес-кредити.
  • Карткові кредити.

  Ці банківські продукти мають основні об ` єднуючі умови їх видачі – мінімальну кількість документів необхідних для отримання кредиту. Перелік документів в багатьох банках складається з паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду інколи довідки про доходи, або данні на двох поручителів.

  Cash - кредити

  Під такою назвою розуміють кредити, які видаються готівкою без цільового призначення , без застави і досить швидко. В основному такі кредити орієнтовані на клієнтів з доходом нижче середнього на таких, які раніше не мали контактів з банками. В першу чергу це молодь з достатком від 200 $ , тому згідно статистичних даних найпопулярніший розмір таких кредитів складає 500-700 $ . Слід зауважити, що в обоймі споживчих кредитів цей продукт досить новий, на ринку він став пропонуватися банками 5-7 місяців назад, тому ще не набув масовості. Але за прогнозами банківських аналітиків програми cash - кредитуванню через 2-3 роки витіснять з ринку інші програми кредитування на придбання ТТВ.

  Експрес-кредити

  На сьогодні найбільш масові кредити. Такі кредити, в основному, не видаються готівкою, а перераховуються за ТТВ в безготівковій формі. Ця послуга пропонується безпосередньо в точці продажу товару. У порівнянні з cash -кредитами, відсотки, які повинен сплатити клієнт, на 2-4 пункти нижче і розраховується на прошарок населення з доходом від 100 $ .

  Карткові кредити

  За даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем в 2006 році Україна переживала бум видачі кредитних карток і обсяг їх зріс до 8 млн. штук. Механізм надання таких кредитів де що відрізняється від вищеназваних так, як в багатьох випадках для отримання такого кредиту клієнт повинен мати певну кредитну історію, або мати зарплатну картку. Продукт розрахований на споживачів, які вже мали відносини з банкам, тобто, мають постійний дохід. Тому сума, яку банки обіцяють видати у формі такого кредиту становить від 100 $ до 15000 $ . Але якщо викреслити з цього об ` єму кредитні картки під зарплатний проект та кредитні картки в додаток до депозиту то «справжні» кредитні картки мало чим відрізняються від вищезгаданих програм.

  Дуже рідко банки пропонують всі три програми одночасно, тому аналіз зроблено на домінуючих програмах різних банків. Результати наведені в Таблиці 2.

  Таблиця 2 . Моніторинг умов кредитування фізичних осіб ( по програмі - на придбання ТТВ )

  Банк Умови кредитування

  Термін
  (років)

  Комісії разові
  Супроводження
  Комісія, одноразова % Страхування майна, % % ставка (річна на залишок) від початкової суми кредиту від залишку Комісія інша
  ОТП банк

  паспорт, код, довідка про доходи, накладна, max сума кредиту = 10 з/п

  510% -36% ---
  Ощадбанк паспорт, код, довідка по з/п, накладна. застава товар + порука , гроші по безготів. 31% 3% ризик, + 0,6% товар 22,3% ---
  Фінанси і Кредит паспорт, код, довідка по з/п, накладна ( max сума кредиту = 10 000 грн.) 2 -2% 10% -1,3% -
  Полтава-банк Акція -паспорт, код, довідка по з/п, накладна (гроші по безгот.) + 1 порука, товар не йде в забезпечення 20,15% -0% 1,5% 1,5% 25 грн .
  Індустріалбанк паспорт, код, довідка по з/п за 6 міс., гроші готівкою ( max сума кредиту = 20 000 грн.), без забезпечення. 3 1% -9% -1% -
  АКБ "Укрсоцбанк паспорт, код, довідка по з/п, накладна ( max сума кредиту = 10 000 грн.)+ порука фіз.ос. 15% -27% --10% -перший внесок
  ФКБ "ПРИВАТБАНК" паспорт, код, довідка по з/п , ( сума кредиту = 5 з/п )+ товар в забезпечення. Кошти перераховуються на картку. 3 --36% -3% за готівку -
   --   
  Під поруку (2 фіз.ос.), сума до 5 тис.грн.  --24% 1,5% --
  Правекс - банк кредитна картка "Розстрочка" - паспорт, код, без довідки про доходи , max сума кредиту = до 25 тис. грн., графік погашення 5% щоміс.+%. Відкриття картки безкоштовно. 3--0,1% в день --

  5-7% за готівку

  3% за без готівкове перера-хування

  1,5%- поповнення картково-го рахунку
  кредитна картка "Універсальна" - паспорт, код, довідка про доходи обов'язкова , max сума кредиту = 3 з/п 2--30% --3%
  Пакет "стандартний"-відрізняються по повнотті документів від 6 міс.до 3 р. --20% -до 2% -
  Пакет "лояльний" --12% --
  Пакет "легкий" --24% --
  Райффайзенбанк-АВАЛЬ паспорт, код, довідка по з/п + 2 поручит.фіз.особ. Гроші готівкою до 15 тис.грн. 3 3% -27% грн 18% валюта ---
  ТТВ до 18 міс. 9% 0,0876% 28% ---
  МРИЯ паспорт, код, довідка по з/п , копія труд.кн. + 2 поруки фіз.особ. Гроші готівкою. 1 6% -28 % ---
  Вабанк паспорт, код, довідка по з/п, накладна с магазина, в заставу береться майно, яке купується 10% -20% --15%-перший внесок
  Індекс -банк паспорт, код, довідка по з/п ,гроші дають безготівк., забезпечення не треба , сума до 20 тис.грн. до 3 --19% грн., 11% валюта 1,3% --
  Дельта - банк паспорт, код - обов'язково оригінал , військовий білет, без забезпечення. Для пенсіонерів - 1 порука.Сума від 300 грн. до 20 тис.грн. від 2 міс.до 3 р 5% -5% 2,99% --
  Укрпромбанк (всі види на ТТВ) 1 вид на 6 міс. 10% -0,001% - --
  1р. 18% ----
  2 вид на 6 міс. 6% -12% - --
  1р. 12% ----
  3 вид 1р. 2% -29%   --
  Морський транспортний банк паспорт, код, довідка по з/п , сума кредиту = до 10 тис. грн . , в забезпечення порука 1--24% -0,35% -
  паспорт, код, довідка по з/п , сума кредиту = св. 10 тис. грн . , в забезпечення порука --15% -0,57% -
  Імекс - банк без забезпечення 1 -4% 19% 0,80% -10%-перший внесок
  ТАС-комерц банк паспорт, код, довідка по з/п , (max сума кредиту = 10 тис. грн. )+ товар в забезпечення, який коштує більш 5 тис. грн. 30 -0,01% -2% -
  1% ---4% -

  Дані, наведені в таблиці, свідчать про те, що кредит на придбання ТТВ пересічному громадянину обійдеться, в залежності від програми та кредитної установи, від 26% до 75% річних. За розрахунками журналу «Бізнес», відсоткові ставки коливаються в діапазоні:

  • Cash-кредити 40-111%
  • Експрес-кредити 36-80%
  • Карткові кредити 25-58%

  Така різниця в результатах обумовлена тим, що в таблиці використовувалися загально доступні тарифи, і лише в поодиноких випадках працівники банків інформували про додаткові комісії (наприклад, у випадку отримання кредитної картки «розстрочка» від «Правекс-банку», при кредитній ставці 0,1% річних, додаткові комісії забезпечують банку відсотки у розмірі від 36% до 60%). Журнал «Бізнес» отримав такі розміри ефективної відсоткової ставки, скориставшись методикою розрахунку, запропонованою Центробанком Росії. Слід зазначити, що в ломбардних установах та кредитних спілках відсотки по відповідним програмам кредитування вищі на 4-10 відсотка.

  Банківські фахівці пояснюють такий високий рівень доходності по кредитам високим ризиком неповернення. Так, досвід деяких Українських банків, а також банків Польші та Чехії, свідчить про те, що доля прострочених кредитів може досягати 12% -20%. Кредити фактично надаються із "закритими очима": пощастить – не пощастить. При цьому, через недосконалість законодавства повернути позичені кошти не так-то просто. Проблема непогашених кредитів нерідко виникає через виконавчі служби судових інстанцій. Адже вони отримують 5% від суми і тому, якщо борг незначний (наприклад, тисяча гривень), вважають за краще нічого не робити.

  Так, банк звичайно не в змозі контролювати дії позичальників після отримання позики. Позичальник може зайнятися видами діяльності, що збільшують ризик неплатоспроможності, або прагнути укрити прибутки, щоб не платити по боргах. Слідством цього стає зниження обсягів і встановлення високих процентних ставок кредитування. Це явище в науковій літературі отримало назву "несумлінної поведінки".

  В умовах асиметричності інформації деяким («кращим») позичальникам доводиться платити підвищену премію за ризик, а деякі («гірші») – платять занижену. Оскільки прагнення ненадійних позичальників отримати кредит вище, ніж активність платоспроможних, знижується ефективність розподілу кредитних ресурсів.

  Висновки

  Попит народжує пропозицію. І, оскільки населенню України досить притаманні звички морального порядку повертати не своє, а банки та інші фінансові установи за рахунок низької фінансової культури громадян будуть отримувати завищені прибутки, об`єми споживчих кредитів будуть тільки збільшуватись. Цей процес не спинити. А зробити його більш привабливим і прозорим для споживачів - завдання для контролюючих і громадських організацій (Національний банк, Антимонопольний комітет, товариства захисту прав споживачів та інші організації). Розпочати можна було б з того, щоб зобов`язати банки в пропозиціях по кредитуванню заявляти ефективну ставку. До речі, така процедура вже діє в Росії. Важливо також проводити в засобах масової інформації роз`яснення для споживчого загалу щодо правильності розрахунку витрат по кредиту. Крім того, ринок здатен сам впливати на врегулювання невизначених ситуацій, отож можна очікувати, що завдяки ринковим механізмам встановиться певний баланс, і відсотки за споживчі кредити зрівняються з кредитними відсотками за житло або авто, але ці процеси потребують часу.

   

  Ачкасов М.В.,
  Керівник Полтавського відділення «Укргазбанку»

   

Повернутися до списку

 • Поверніть мої гроші | Верните мои деньги
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань" | Учебно-методическое пособие "Основы потребительских знаний"
 • Заберіть це назад | Заберите это назад
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Закон на твоєму боці
 • Термін зебрігання ПРОДУКТІВ не цікавить любітелів екстремальних відчуттів. | Срок хранения ПРОДУКТОВ не интересует любителей эктремальных ощущений
 • Закон на твоєму боці