• Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС»
 • Наша оцінка

Європейський контекст розвитку системи захисту прав споживачів

Європейський контекст розвитку системи захисту прав споживачів

Обраний Україною європейський шлях розвитку економіки та соціальної сфери, на відміну від багатьох інших декларацій влади, широко підтримується громадянами. Реалізація конкретних кроків в напряму висвітлення відповідної інформації та наближення нашої країни до стандартів якості життя європейської спільноти здатна відновити довіру українців до дій органів влади, зменшити соціальну напругу, викликану зокрема станом споживчого ринку. Ринок перенасичений недоброякісною продукцією, а недобросовісний бізнес майже відкрито пішов у наступ на права та інтереси споживачів, використовуючи бездіяльність відповідних органів влади. Отже, маємо знати, як діє та розвивається споживча політика Європейського Союзу, її пріоритети, а також позиції урядів країн-членів ЄС у стосунках зі споживчою громадою та незалежними організаціями споживачів.

1.Засади споживчої політики ЄС, впровадження нових підходів

Система захисту прав споживачів у країнах з розвиненою економікою посідає одне з провідних місць у формуванні державної політики в економіці та соціальній сфері. Європейські підходи до стимулювання громадянської активності споживачів та врахування позицій провідних незалежних споживчих організацій постійно знаходяться в центрі уваги Європейської Комісії та урядів країн ЄС. Серед головних напрямів діяльності Європейської Комісії – охорона здоров’я та захист прав споживачів. Таке поєднання двох сфер суспільної діяльності під патронатом одного з 27 єврокомісарів (відповідно до кількості країн-членів ЄС) свідчить про нерозривний взаємозв’язок між рівнем та якістю споживання і здоров’ям громадян.
Основою європейської системи захисту прав споживачів є споживча політика Європейського Союзу як індикатор стану і розвитку європейського економічного, політичного й суспільного простору. Країни ЄС створюють та ефективно впроваджують нові підходи до розуміння споживчої політики і реалізації визнаних прав споживачів як передумови ефективного розвитку спільного ринку. Європейська Комісія здійснює прийняту нею «Стратегію споживчої політики ЄС на 2007-2013 роки», загальний бюджет якої склав 156,8 мільйонів євро. Розмір фінансового забезпечення свідчить про увагу, що приділяється споживчій політиці в рамках розбудови ЄС, а саме – забезпеченню економічного зростання, авторитету політики серед громадян та підтримці дієвого зворотного зв’язку з громадянами.
Метою Стратегії споживчої політики ЄС визначено стабільний розвиток внутрішнього ринку ЄС та поточний вплив Європейської Комісії на повсякденне життя громадян ЄС, який забезпечується через зміну акценту з можливостей виробників на потреби споживачів, що є принциповим підходом. Значна увага Стратегії зосереджена на випереджаючому розвитку тих сегментів ринку, що краще відповідають потребам споживачів. Важливою є позиція Стратегії, відповідно до якої поінформований, впевнений і впливовий споживач є невід’ємною складовою такого розвитку. В рамках діалогу керівництва ЄС та урядів країн-членів ЄС зі споживачами належна роль відводиться організаціям, що представляють інтереси споживачів. Завдяки такому підходу споживачі отримують гарантії забезпечення мінімального споживання за прийнятними цінами та реалізації європейських цінностей – соціальної справедливості, доступності, прозорості, солідарності та стабільності. Врахування Стратегією інтересів виробників полягає в тому, що вони за умови її ефективної реалізації отримують можливість постачання на ринок споживчих товарів і послуг згідно простого та єдиного набору правил і процедур по всій території ЄС.

2.Пріоритети та інструментарій «Стратегії споживчої політики ЄС»

З урахуванням вимог часу Стратегією визначено наступні пріоритети, які перебуватимуть у фокусі уваги Європейської Комісії та урядів країн ЄС протягом означеного періоду на 2007-2013 роки:

 • Розбудова системи моніторингу споживчих ринків та національних споживчих політик. Серед дій, направлених на реалізацію даного завдання, заплановано розробку системи індикаторів моніторингу ринку: міжнародна торгівля, рівень цін, скарги, задоволеність споживачів, а також - систематичний моніторинг національних споживчих політик, включаючи розвиток інструментарію статистичного аналізу споживчої поведінки. Започатковано Рамкову програму досліджень та технологій, що передбачає вивчення поведінки споживачів, їх економічних інтересів, практик у сфері споживання та збереження здоров’я. Передбачено створення загальноєвропейської системи реєстрації випадків ушкоджень та інвалідності.
 • Дієве законодавство щодо порушення прав споживачів та вчасні відшкодування. Передбачено, зокрема, делегування функцій вирішення окремих споживчих спорів організаціям громадського сектору. Даний пріоритет реалізується через співпрацю Єврокомісії з національними урядами стосовно ефективної дії «Директиви про недобросовісні ділові практики», забезпечення відшкодувань щодо транскордонних покупок споживачів, впровадження загальноєвропейських процедур колективних позовів.
 • Освічений та поінформований споживач із зростаючим рівнем потреб. Задля просвіти споживачів створена та підтримується мережа європейських споживчих центрів у кожній країні, яка є членом спільного економічного простору. Центри інформують споживачів про нові можливості для задоволення потреб та зміни, що мають місце на внутрішньому ринку, надають консультації щодо шляхів позасудового вирішення споживчих спорів, інформують про механізми захисту своїх прав за кордоном, сприяють вирішенню транскордонних спорів між споживачами та виробниками/продавцями в різних країнах ЄС, проводять порівняльні дослідження, надають інформацію відповідним структурам ЄС. Стратегією передбачено також проведення ряду інформаційних споживчих кампаній та збільшення накладу європейського шкільного щоденника споживача в рамках освітніх програм.
 • Збільшення впливу споживачів на політику інших секторів уваги Європейської Комісії. Задля забезпечення дотримання прав споживачів у фінансовому секторі передбачено збільшення інтеграції фінансових ринків, зокрема, банківських послуг, впровадження посади представника споживчої спільноти в усіх дотичних Директоратах Європейської Комісії, - з питань конкуренції, сільського господарства тощо. На відміну від попередніх документів, які передбачали лише залучення організацій громадянського суспільства (ОГС), що опікуються споживчими питаннями, до процесу реалізації завдань в сфері захисту прав споживачів, дана Стратегія передбачає забезпечення участі споживчих ОГС у процесі розробки споживчої політики на всіх рівнях.
 • Вдосконалення законодавчої бази. Процес вдосконалення законодавства включає, зокрема, перегляд Споживчого Кодексу (Consumer Aquis), а також низки Директив. Важливим пріоритетом Стратегії є програмна підтримка споживчих ОГС загальноєвропейського рівня, підтримка національних ОГС шляхом проведення тренінгів з менеджменту, лобіювання, споживчого права та інших питань, увага до підтримки ОГС на національному рівні зі сторони відповідних урядів.
 • Зміни підходів до захисту прав споживачів фінансових послуг. Директива 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.05.2005 щодо проведення бізнесом несправедливої комерційної практики по відношенню до споживачів на внутрішньому ринку, відома як «Директива про несправедливу комерційну практику», активно застосовується в сфері надання споживачам фінансових послуг. Проводиться ретельний аналіз стану справ у фінансовому секторі ЄС та країн-членів для визначення нових підходів до захисту прав споживачів при отриманні ними фінансових послуг з огляду на сучасні проблеми глобального фінансового ринку.

3.Європейський вибір України: наміри та реалії

Громадяни України прагнуть більш якісного життя. Спільнота споживачів конче потребує змін у пріоритетах розвитку країни з акцентуванням уваги влади на якості життя та рівні споживання громадян, достойному наповненні споживчого кошику, врешті – здоров’ї людей. Інформаційний простір 21-го століття демонструє високі стандарти споживання в країнах ЄС, увагу влади до потреб споживачів, сувору відповідальність виробників і продавців за безпеку продукції, вивчення рівня задоволеності споживачів та широке висвітлення стану справ у цій царині. Саме таких підходів очікують споживачі України від державної влади.
На жаль, часто лозунги та декларації не знаходять реального втілення в житті українського суспільства, яке втомилося від нестабільності сьогодення та невизначеності близького і віддаленого майбутнього. Низькі доходи і відповідно низька платоспроможність більшості споживачів, безробіття, відчуття соціальної нерівності та невідповідності між трудовими затратами і винагородою за працю підсилюють невпевненість громадян у завтрашньому дні.
Разом з тим, об’єднання споживачів не втрачають надію на можливість справжнього, відвертого та прозорого діалогу з провідними державними органами, відповідальними за реформування вітчизняної економіки та її важливих складових – споживчого ринку товарів і послуг та системи захисту прав споживачів. Представники громадського руху споживачів в Україні є активними учасниками у формуванні та розвитку громадянського суспільства в Україні, адже споживча громада є найбільш широкою в нашій країні, як і в будь-якій іншій країні світу.
Один з принципів ринкової економіки базується на пріоритеті інтересів споживачів перед інтересами будь-яких корпоративних і політичних угруповань при прийнятті органами влади важливих для споживчої спільноти рішень. Дотримання цього принципу та врахування важливої ролі споживача як центрального фігуранта ринкової економіки може стати дієвим інструментом в Україні для реального наближення життя співвітчизників до рівня визнаних європейських стандартів. Така політика держави та налагодження зворотного зв’язку зі споживачами неодмінно отримають підтримку громадян та повагу зарубіжних партнерів.
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є тою перспективою, до якої прагнуть представники споживчої спільноти, адже саме європейські стандарти виробництва товарів і послуг, а також і споживання приваблюють наших співвітчизників. Принципи верховенства права, поваги до прав людини та цінностей громадянського суспільства конче потрібні Україні для прогресу в економічно-соціальній сфері життя, сталого розвитку держави, покращення та зростання міжнародного іміджу.


Наталія Бородачова,
Віце-президент з питань міжнародного співробітництва Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС»,
Директор ГО «Інститут споживчих програм»,
Експерт із захисту прав споживачів Проекту ЄС-ПРООН «Спільнота споживачів і громадські об’єднання»

 • Закон на твоєму боці
 • Заберіть це назад | Заберите это назад
 • Закон на твоєму боці
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Термін зебрігання ПРОДУКТІВ не цікавить любітелів екстремальних відчуттів. | Срок хранения ПРОДУКТОВ не интересует любителей эктремальных ощущений
 • Закон на твоєму боці
 • Поверніть мої гроші | Верните мои деньги
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
"DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/footer.php");?>